RSS

หลักสำคัญของการเรียนรู้

22 มิ.ย.

          การเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นรากฐานสำคัญของการทำให้เด็กคิดเป็น เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ดังนั้นถ้าเราจะเรียนให้ได้  ให้เข้าใจ  ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  เราต้องเรียนอย่างมีความสุข  เพราะเมื่อเราเรียนอย่างมีความสุขแล้ว  เราก็จะเรียนรู้ได้สำเร็จ”      

 

       

            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับการกระตุ้น ให้ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเองตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียนด้วยการทำแบบฝึกหัด  การเล่นเกมทางคณิตศาสตร์  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้เอง  เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นสุข

Advertisements
 
ปิดความเห็น บน หลักสำคัญของการเรียนรู้

Posted by บน 22/06/2011 in นานาคณิต

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: