RSS

โครงงานคณิตศาสตร์

ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์

               การเรียนคณิตศาสตร์นั้น มักจะเริ่มต้นด้วย “นิยาม” เสมอ เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจตรงกันในสิ่งที่เราสนใจที่ต้องการจะศึกษา หรือที่จะพูดคุยกันให้รู้เรื่อง จึงเป็นความจำเป็นในอันดับแรก ที่เราต้องให้ความหมายของคำว่า “โครงงานคณิตศาสตร์”  ความหมายสั้นๆ ที่กินความมากที่สุด เรากำหนดได้ดังนี้ 
               “โครงงานคณิตศาสตร์” คือ (กิจกรรม) การฝึกทำวิจัย ทางคณิตศาสตร์ ในระดับโรงเรียน 
 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
               1) เป็นการฝึกทำวิจัย แต่เนื่องด้วยคำนี้เป็นคำในทางวิชาการที่ฟังดูแล้วเป็นขั้นสูง ก็เลยให้ใช้คำว่า “โครงงาน” แทน
                2) เป็นทางด้านคณิตศาสตร์ คือ ต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั่นเอง
               3) เป็นการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน มีวัตถุประสงค์หลักให้นักเรียน(ร่วมกับคุณครู) ได้เริ่มทำความรู้จักกับการทำวิจัย การศึกษาค้นคว้า การแก้ปัญหาตั้งแต่ในระดับชั้นนักเรียน

 ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ (2)

               จากนิยาม โครงงานคณิตศาสตร์ = “การฝึกทำวิจัยทางคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน”      
เราจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ดังนี้
               (1) การปรับระดับ หรือความเข้มข้นของการเป็นงานวิจัย
               (2) การปรับระดับ หรือความเข้มข้นของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์
               (3) การปรับระดับให้เหมาะสมกับนักเรียน หรือผู้จัดทำโครงงานว่าอยู่ในชั้นใด

               สรุปได้ว่าโครงงานคณิตศาสตร์ คือ กิจกรรมการเรียนรู้ คิดค้น วิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีการจัดทำอย่างเป็นกระบวนการ มีการวางแผน การทำเค้าโครง การดำเนินตามแผน และการนำเสนอผลงาน

โครงงานคณิตศาสตร์อาจทำได้หลายรูปแบบดังนี้

      1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลองโครงงานประเภทนี้เป็นการศึกษาหาคำตอบของปัญหาโดยการออกแบบการทดลอง และดำเนินการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขั้นตอนการทำงานประกอบไปด้วยการกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ซึ่งจะต้อง
มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ การแปลผลและการสรุปผลการทดลอง
      2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ โครงงานประเภทนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ โดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ นำข้อมูลมาจัดและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
      3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์  โครงงานประเภทนี้เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ จะเป็นการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม หรือเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมทั้งเป็นการเสนอหรือปรับแบบจำลองทางความคิดเพื่อ แก้ปัญหาปัญหาหนึ่ง
       4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ผู้ทำจะต้องเสนอความคิดใหม่ๆ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการทางคณิตศาสตร์หรือทฤษฎีสนับสนุน หรือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ในแนวใหม่ เสนอในรูปคำอธิบาย สูตร สมการ โดยมีทฤษฎีข้อมูลอื่นสนับสนุน การทำโครงงานประเภทนี้ผู้ทำจะต้องมี
พื้นความรู้ ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จึงจะสามารถสร้างคำอธิบายหรือทฤษฎี

องค์ประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์

               เมื่อเราพอจะเข้าใจนิยามหรือความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ ต่อไปลองมาดูองค์ประกอบที่สำคัญของการเป็นโครงงานคณิตศาสตร์วิเคราะห์จากคำว่า “โครงงานคณิตศาสตร์” สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
               1) ส่วนที่เป็นโครงงาน
               2) ส่วนที่เป็นเนื้อหาทางคณิตศาสตร์
               สรุปสั้น ๆ ก็คือ ต้องมีความเป็นโครงงาน และ ต้องมีความเป็นคณิตศาสตร์ ส่วนที่เป็นโครงงานนั้นจะเป็นเหมือนกับโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาอื่น ๆ ต้องมีขั้นตอน มีกระบวนการของการทำโครงงานต่างๆอย่างครบถ้วน

ขั้นตอนการทำโครงงานคณิตศาสตร์

     การทำโครงงานคณิตศาสตร์นั้นมีขั้นตอนดังนี้
               1) การกำหนดความสนใจ และการศึกษาในขั้นต้น เพื่อให้ได้ปัญหาหรือหัวข้อของโครงงาน
               2) การทำความรู้จักกับปัญหา และการประเมินปัญหา
               3) การเขียนเค้าโครง และการนำเสนอเค้าโครง
               4) การดำเนินการตามแผน
               5) การแสดงผลและการวิเคราะห์ผล
               6) การสรุปผล
               7) การจัดทำรายงาน และการนำเสนอผลงาน

Advertisements
 

2 responses to “โครงงานคณิตศาสตร์

 1. 948731

  19/12/2011 at 6:29 pm

  อยากทำได้แต่มันยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆจนไม่รู้จะทำไงเลยเปิดดูนี้แหละคร้าดีมากเลยคร้า

   
 2. พี่เต๋าครับผม

  29/06/2011 at 7:14 pm

  ดีมาก ดูดี แต่มีข้อที่ควรปรับปรุงครับ โทรมาแล้วจะบอก

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: